Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ
Cestovná agentúra Oregano-Miriam Sečánska
Kapicova 1192/2
851 01 Bratislava

Fakturačné údaje

IČO: 46700137
DIČ: 1034827464

Zapísaná v Živnostenskom registri Obvodného úradu Bratislava OZP1-2012/25417-2
č. živnostenského registra 110-215391

Kontaktné údaje
Miriam Sečánska, OREGANO-Cestovná agentúra
Kapicova 1192/2
851 01 Bratislava

e-mail:oregano@oregano.sk
tel. : 0905 517 050

Bankové spojenie: VÚB: 1911441012/0200

Úvod

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim (ktorý zastupuje pri predaji cestovnú kanceláriu organizujúcu zájazd), ktorým je Cestovná agentúra Oregano – Miriam Sečánska, so sídlom Kapicova 1192/2, 821 01 Bratislava, IČO: 467 00 137, DIČ: 1034827464 (ďalej len ,,CA“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj služieb na internetovej stránke CA.

CA je autorizovaným zástupcom – predajcom cestovných kancelárií s ktorými má uzatvorenú riadnu zmluvu o obchodnom zastúpení. Všetky partnerské CK sú poistené proti úpadku CK podľa príslušného zákona.

CA má právo po objednávke na úpravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri prepisovaní zájazdu do databázy www.oregano.sk. CA si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku, ktorá je nejasná, rozporuplná, neúplná, alebo obsahuje nesprávne alebo žiadne telefónne číslo. CA si vyhradzuje odmietnuť aj objednávku, pri ktorej nemá objednávateľ seriózny záujem o zájazd, ubytovanie alebo ďalšie služby aj bez odpovede klientovi.

Postup vybavovania objednávok

Po prijatí NEZÁVÄZNEJ objednávky (rezervácie) vykoná CA rezerváciu zájazdu.

Rezerváciu je možné realizovať telefonicky, e-mailom, osobne alebo písomne. Ak do stanoveného termínu nie je doručená písomná prihláška alebo objednávka zájazdu, rezervácia sa ruší.

Ak nie sú kapacity objednávajúceho zájazdu voľné, CA následne kontaktuje klienta a upresní s ním ďalší postup.

Pri úspešnej rezervácii a súhlase klienta s cenou za zájazd, pošle CA klientovi e-mailom návrh Zmluvy o obstaraní zájazdu, v ktorej si klient skontroluje všetky údaje aj s potrebnými pokynmi na úhradu.

CA bude objednávku považovať za záväznú vtedy, ak klient potvrdí svoju objednávku písomne prostredníctvom e-mailu.

Následne sa CA a klient dohodnú na podpise Zmluvy – doručením poštou (ak je dostatočná časová rezerva), alebo osobne, na stretnutí na mieste určenom po vzájomnej dohode.

Cestovné doklady

Doklady vzťahujúce sa k zájazdu (napr. vouchery, letenky, pokyny) dostane zákazník od Cestovnej agentúry Oregano.

CA doručí doklady zákazníkovi najneskôr 7 dní pred odjazdom (nástupom na zájazd), letenky môžu byť odovzdané až priamo na letisku.

Zájazdy na vyžiadanie

U niektorých zájazdov je potrebné vyžiadať zájazd najskôr u partnera CK (hotel v zahraničí a pod.). V takomto prípade je CA oprávnená požadovať podľa podmienok danej CK zálohu do výšky 100% ešte pred rezerváciou zájazdu, ktorá pri úspešnej rezervácii je ihneď záväznou a vzťahujú sa na ňu ihneď storno podmienky danej CK. V prípade neúspešnej rezervácie sa vždy vracia záloha v plnej výške, pokiaľ si zákazník nevyberie iný zájazd.

Storno podmienky

Až do okamihu zloženia zálohy alebo podpisu zmluvy sú storno podmienky pre zákazníka bez storno poplatkov.

Po zložení zálohy alebo podpise zmluvy platia storno podmienky danej CK organizujúcej zájazd.

Reklamácie

Ak nie je možné splniť požiadavky klienta ihneď na mieste, je možné uplatniť reklamáciu po návrate na miesto pobytu, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia služieb. Reklamáciu k vášmu zájazdu je potrebné poslať písomne (prípadne pripojiť k nej reklamačný protokol z miesta pobytu, podpísaný delegátom CK, fotografie, atď.), e-mailom na oregano@oregano.sk, alebo doporučene na adresu CA-Oregano, ktorá ju doručí usporiadateľovi zájazdu – CK, ktorá je povinná vyjadriť sa zo zákona v stanovenej lehote najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie.

Za porušenie záväzkov vyplývajúcich z cestovnej zmluvy zodpovedá cestovná kancelária, s ktorou má zákazník uzatvorenú cestovnú zmluvu.

Cestovná kancelária zodpovedá bez ohľadu na to, že záväzky by mali byť splnené cestovnou kanceláriou alebo inými dodávateľmi služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu.

Cestovná kancelária nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí za úroveň, cenu, prípadne vzniknutú škodu pri službách, ktoré nie sú dojednané v cestovnej zmluve, organizovaných inými subjektmi, ktoré si zákazník objedná na mieste u delegáta, hotela či iných organizácií. Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný výlet zadarmo alebo darček poskytnutý zákazníkovi zadarmo.

Odmietnutie zákazníka

CA si vyhradzuje právo odmietnuť zákazníka najmä v prípadoch:

zákazník opakovane poskytuje CA neúplné alebo úmyselne nesprávne vyplnené objednávky (rezervácie) alebo zasiela objednávky (rezervácie) s vedomím, že si zájazd v skutočnosti neobjedná, zákazník viac ako v dvoch prípadoch po sebe bezdôvodne nezaplatí zálohu alebo celú čiastku po potvrdení rezervácie zákazník nezašle podpísanú cestovnú zmluvu.

Poskytnutie, spracovávanie a uchovávanie osobných údajov

Na základe vyplnenia objednávky dáva klient súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby CA Oregano. Niektoré údaje (predovšetkým meno, priezvisko, bydlisko) Vami

poskytnuté vyplnením objednávky na www.oregano.sk, sú osobnými údajmi podľa zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov. Dôvernosť vašich osobných údajov si uvedomujeme a prehlasujeme, že s nimi budeme nakladať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Kupujúci (zákazník) vyhlasuje, že súhlasí v zmysle úst. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby CA spracovávala a uschovávala jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti CA a spracovávala ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje CA súhlas o spracovávaní a uchovávaní osobných údajov na dobu neurčitú. Súhlas môže zákazník kedykoľvek písomne alebo e-mailom odvolať prostredníctvom mailu oregano@oregano.sk .

Prehlasujeme, že všetky Vaše údaje považujeme za vysoko dôverné a použijeme ich iba pre potrebu v zmysle zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov k zlepšeniu a spravovaniu svojich služieb, k obchodným a marketingovým účelom firmy. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Niektoré údaje budú spracované i na základe zvláštneho zákona a ich poskytnutie je povinné pre uzatvorenie niektorých služieb (napr. poistenia).

Ďalšie spracovanie prebieha iba na základe osobitého zákona.

Podľa zákona má zákazník kedykoľvek právo požiadať CA o poskytnutie informácií o tom, aké osobné údaje o zákazníkovi spracováva.

Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu v CA zasielala správy o činnosti, ponukách a akciách CA bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Všeobecné obchodné podmienky CA nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu objednaním zájazdu. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Bratislave, 1. augusta 2013